اعضای کمیته اجرایی

رییس جشنواره

دکتر رضا غفارزادگان

دبیر علمی

دکتر نسرین قوامی

دبیر اجرایی

محمدرضا لبافی حسین آبادی

مسئول دبیرخانه

دکتر سمیه قربانی

دبیر کمیته ی انفورماتیک

مهندس هادی طلوع اصل

طراح گرافیک

هاجر قوی پنجه

دبیر روابط عمومی

مهندس مرتضی توکلی

عضو روابط عمومی

آزاده حاتمی

عضو دبیرخانه

سید مصطفی حسنی

عضو دبیرخانه

محمدرضا عمومی

عضو کمیته اجرایی

مهندس مجید زندی پور

عضو روابط عمومی

دکتر علی ساسانی

عضو کمیته اجرایی

مونا غیاثی یکتا

عضو کمیته اجرایی

مهین زارع