کارگاه های آموزشی

کارگاه های آموزشی معرفی و آشنایی با BP ،BM ،FS ،OR فرآیند رسمی تشخیص فرصت (Opportunity Recognition) نخستین قدم در … ادامه خواندن کارگاه های آموزشی